Odisha da Phamung 500 leigadaba Hospital Ani Numit 15 da Saragani Hairi

Hospital Sanaba Agreement Sign Tounaba | Credit: Twitter

Bhubaneswar: Malemgi oina Leina Laichat oina sandorakliba COVID-19 asibu mayoknanaba Odisha sarkar na phamung 500 leigadaba Hospital Ani Numit 15 gi manungda sagadouri.

Karigumba Masina hek Saba Loiduna Mathou touraklabadabi India oina COVID-19 gidamak saba Ahanba Hospital oigadouri.

Hairiba Hospital Asi Odisha gi Konung Bhubaneshwar ga Company oina Odisha Mining Corporation amadi Mahanadi Coalfields Limited Aduga Medical Colleges SUM amadi KIMS ga Sarkar punna khusamnaraga Sagadoubani.

Amadi Makha tarakpa oina yanaba punmak khutyeng pinakhre hairi Medical Colleges singa sarkar ga.

Share on:

Leave a Reply